• Zespół doświadczonych konsultantów
 • Rozwiązania na miarę
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Elastyczność

Vademecum Pracownika

Jak napisać CV

Curriculum Vitae (życiorys) jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, niezbędnym w sytuacji poszukiwania pracy.

Jest pisemną formą prezentacji osoby ubiegającej się o pracę, która w skróconej formie przedstawia swoje kwalifikacje: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności.

 

Jak przygotować skuteczne Curriculum Vitae

CV należy traktować jak materiał marketingowy rozsyłany do potencjalnych “klientów”? im lepiej “zaprezentuje się w nim swoje kwalifikacje, tym większa szansa na zaproszenie do kolejnych etapów rekrutacji. Napisanie prawidłowego CV jest jedną z ważniejszych czynności w życiu zawodowym, dlatego też należy podejść do tego w sposób przemyślany i ukierunkowany na osiągnięcie wyznaczonego celu.

Należy przemyśleć, co chce się o sobie powiedzieć przyszłemu pracodawcy, czym wyróżnia się spośród innych kandydatów, jakie są własne mocne strony, przydatne w pracy o którą się ubiega, jaka jest specyfika firmy, która otrzyma CV.

Pisząc CV należy zwracać uwagę zarówno na treść jak i na formę.


Zobacz – Przykładowe CV

 

Zwrócić uwagę na to aby CV było:

 • czytelne i przejrzyste, informacje podane we właściwej kolejności, wyszczególnienie najważniejszych informacji, używanie jasnego i zrozumiałego słownictwa
 • schludne, napisane w komputerze i bez błędów, starannie sformatowany dokument
 • zwięzłe, wszystkie informacje wypunktowane, podawane równoważnikami zdań, ma podkreślać tylko istotne fakty
 • dostosowane do specyfiki firmy, która otrzyma CV (najbezpieczniej jest stosować klasyczne wzorce, jednak niektóre firmy, np. z branży informatycznej czy reklamowej wręcz preferują niestandardowe sposoby prezentacji). Jeśli dołączamy do CV fotografię, powinna to być fotografia oficjalna (w garniturze lub kostiumie), formatu paszportowego.

 

Informacje, które należy zamieścić w CV:

Treść zawarta w CV musi być ściśle związana z ofertą pracy, o jaką się ubiega. Ilość informacji zawartych w CV powinna być na tyle duża, aby pracodawca był przekonany, że wybiera odpowiednią osobą na oferowane stanowisko, a równocześnie na tyle ograniczona, aby nie przekroczyć objętości jednej strony A4 oraz żeby nie zanudzać czytelnika nieistotnymi faktami. Część informacji można rozszerzyć w liście motywacyjnym, ewentualnie zostawić do omówienia w czasie bezpośredniego spotkania.

 1. Informacje osobiste (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia), umieszczaj je zawsze na początku dokumentu .
 2. Wykształcenie
 3. Podkreślić kolejne etapy nauki w kolejności od ostatniego do najwcześniejszych (zwykle najniższym etapem podawanym w CV jest szkołą średnia) ,podać lata nauki ,określić poziom osiągniętego wykształcenia, zaznaczyć jeśli jest się jeszcze w trakcie nauki i podać nazwy szkół i uczelni oraz kierunki wykształcenia. .Należy również umieścić informację o kursach, szkoleniach i indywidualnych osiągnięciach, które mogą zainteresować pracodawcę .
 4. Przebieg pracy zawodowej
 5. Wypunktować kolejne miejsca zatrudnienia w kolejności od ostatniego do najwcześniejszego, podając daty zatrudnienia (miesiąc i rok), pełną nazwę firmy, branżę w jakiej działa, zajmowane stanowisko i główne zadania, które się realizowało. Jeśli nie ma się dużego doświadczenia zawodowego pamiętać należy o praktykach zawodowych, pracy tymczasowej lub stażach.
 6. Umiejętności
 7. Podać informację na temat znajomości języków obcych z określeniem aktualnego poziomu, o umiejętności obsługi komputera, posiadaniu prawa jazdy, ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne, które mogą być interesujące dla pracodawcy jak np. kreatywność, zdolności organizacyjne

W CV można też umieścić zwięzłe wypunktowanie osiągnięć i dokonań pozazawodowych, określenie celu zawodowego czy też oczekiwań, co do charakteru przyszłej pracy oraz referencje.

Koniecznym elementem CV jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą najwygodniej umieścić w stopce dokumentu: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).”

 

Europejskie CV

Dla osób myślących o pracy za granicą, w jednym z krajów Unii Europejskiej, przydatny będzie uniwersalny wzór opracowany przez Komisję Europejską. CV wg tego wzoru jest podzielone na segmenty dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia i odbytych szkoleń, znajomości języków obcych oraz umiejętności pozazawodowych. Korzystając ze wzoru europejskiego CV, osoba starająca się o pracę będzie mogła w każdej części wpisać własne dane i informacje, jednocześnie zachowując wzorcowy układ. CV zachowa jasną i przejrzystą formę, a pracodawca nie będzie zmuszony każdorazowo przyzwyczajać się do nowego układu dokumentu. Wzór europejskiego CV jest dostępny w językach krajów Unii pod adresem: http://europass.cedefop.eu.int