• Zespół doświadczonych konsultantów
  • Rozwiązania na miarę
  • Profesjonalizm
  • Poufność
  • Elastyczność

Our Services

Doradztwo organizacyjne

Tworzenie systemów ocen pracowniczych lub/oraz systemów kompetencyjnych

Proponujemy pomoc w tworzeniu podstawowych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, ich efektywnością pracy oraz zarządzania rozwojem pracownika, jakimi są systemy ocen oraz systemy kompetencyjne.

Systemy oceny są narzędziem do zarządzania realizacją zadań podstawowych oraz przydzielonych pracownikom celów. Są sposobem monitorowania efektywności pracy pracownika oraz narzędziem komunikowania się pracownika z przełożonym i odwrotnie.Systemy oceny umożliwiają też monitorowanie tempa rozwoju pracowników przez ocenę ich kompetencji.

Z kolei wypracowanie systemów kompetencyjnych pozwala na znaczny wzrost efektywności działań nastawionych na rozwój wszystkich pracowników a przez to rozwój organizacji. Stworzenie spójnego systemu kompetencji korporacyjnych lub funkcjonalnych, ujednolicenie ich definicji daje zwielokrotnienie efektów w procesach: rekrutacji a potem szkoleń i rozwoju aż po ścieżki karier pracowników. Spójne systemy kompetencyjne ułatwiają też kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej firmy.

Wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności w systemach oceny i systemach motywacyjnych

Proponujemy pomoc w wypracowaniu mierników efektywności na danym stanowisku pracy lub systemu kluczowych wskaźników (KPIs), które umożliwią powiązanie realizacji strategii firmy czy też planu rocznego z zadaniami poszczególnych pracowników lub grup pracowników, umożliwią zbadanie efektywności realizacji zadań.

Powiązanie systemu KPIs z odpowiednim systemem motywacyjnym, wzmacnia możliwość oddziaływania na pracowników i zapewnia spójność wysiłków poszczególnych pracowników z celami najwyższego kierownictwa firmy.

Audyt personalny / Assesment & Development Center

Proponujemy usługę diagnozy i oceny umiejętności zawodowych, składników osobowości oraz motywacji budujących kompetencje pracownika i/lub kandydata.

Wspomagamy Naszych Klientów w uzyskaniu precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników, możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracowników w planowaniu ścieżek rozwoju czy sukcesji stanowisk, planowaniu szkoleń, planowaniu redukcji zatrudnienia, przeprowadzaniu ocen okresowych, obsadzaniu stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników, możliwości optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników. W ramach audytu personalnego proponujemy wykorzystanie metod ASSESMENT & DEVELOPMENT CENTER.

Ocena pracownika formułowana jest w oparciu o obserwację potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

Audyt funkcji HR

Jego celem powinna być nie tylko ocena skuteczności prowadzonych działań i ich zgodności z przepisami, ale także wskazanie obszarów deficytowych, które należałoby usprawnić, a nawet zrestrukturyzować.

TGM Partner oferuje przeprowadzenie audytu:

  • procesów kadrowych,
  • systemów ocen pracowniczych,
  • systemów motywacyjnych,
  • systemu komunikacji wewnętrznej,
  • procesu rekrutacji i adaptacji pracowników,
  • systemu szkoleń i rozwoju